Segregacions

S'entén per segregacions a la separació d'una finca matriu en diferents parts, per constituir de noves. Abans de realitzar els tràmits s'ha de realitzar un aixecament topogràfic molt detallat de la finca per després poder fer l'informe de segregació on s'indicarà els llindars, distàncies i superfícies resultants de les noves parcel·les. Aquest treball haurà de ser visat per l'enginyer tècnic en topografia per que tingui validesa dins del procés de tramitació de la segregació.

Alguns dels treballs realitzats són: "Segregació de parcel·les a Vila-Rodona (Tarragona)", "Amidament de finca a Saldes", "Segregació Camí Vell de Santa Creu d'Olerdola", etc.