Cadastre

Si te algun conflicte en el registre cadastral li ajudem a rectificar les discrepàncies que hi puguin existir. Aquests fets es poden donar quan la superfície assignada no correspon a les escriptures, al registre de la propietat o la que vostè estima que hi ha realment.

Alguns dels treballs cadastrals que em realitzat per a particulars són: "Parcel·lari Passeig Tossal", "Parcel·les carrer Amistat de Barcelona", "Parcel·la camí de la Reineta de Vallvidrera", etc.